Algemene voorwaarden

 1. Ondernemingsgegevens

Moerbeeks Kippenbedrijf
Molenstraat 20
9180 Moerbeke-waas
België
BTW : BE0721.212.024
Tel : 0477/98.15.33
www.moerbeekskippenbedrijf.net
info@moerbeekskippenbedrijf.net

 1. Algemene bepalingen
 1. De electronische webwinkel van ‘Moerbeeks Kippenbedrijf’ biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde producten die in de winkel te verkrijgen zijn, ook online aan te kopen.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden “voorwaarden” zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden ‘online-assortiment’ en elke aankoop die de klant plaatst bij ‘Moerbeeks Kippenbedrijf.
 3. De klant aanvaardt dat de voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, als ook deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 1. Prijs
  1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en vervoerskosten en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien andere kosten zoals vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.
  2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
 1. Aanbod
  1. Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
   De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier verbruik.
  2. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
  3. Wanneer u specifieke vragen heeft over vb beschikbaarheid, technische vragen of het product, leveringstermijn, leveringswijze of andere, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met het telefoonnummer hernomen in de ondernemingsgegevens hiervoor (= Par. 1).
  4. “Moerbeeks Kippenbedrijf” is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “Moerbeeks kippenbedrijf” is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “Moerbeeks Kippenbedrijf”.
  6. “Moerbeeks Kippenbedrijf” is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen te splitsen dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 1. Online aankopen
  1. De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
  2. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van “Moerbeeks Kippenbedrijf”. De artikelen wordt op het aangeduide adres geleverd en in de mate van het mogelijke op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsdatum.
  3. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
   1. Via overschrijving;
   2. Online via Bancontact/Mistercash
  4. De klant heeft 2 werkdagen de tijd om zijn betaling uit te voeren na het plaatsen van de bestelling. Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen een termijn van 2 werkdagen zijn we genoodzaakt om de bestelling te annuleren of de bestelling door te schuiven naar een latere datum.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van “Moerbeeks Kippenbedrijf”. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Moerbeeks Kippenbedrijf” te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 1. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “Moerbeeks Kippenbedrijf” beschikt, behoudt “Moerbeeks Kippenbedrijf” het recht om, bij niet- of laattijdige betaling de aankoopt te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt “Moerbeeks Kippenbedrijf” zich te recht voord de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 1. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan onze klantendienst 24uur/dag bereiken via info@moerbeekskippenbedrijf.net.

 1. Garantie
  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
   1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
   2. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
  2. Algemeen:
   1. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
   2. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@moerbeekskippenbedrijf.net) waarna in samenspraak zal besloten worden hoe het artikel dient bezorgd te worden aan “Moerbeeks Kippenbedrijf”.
 • Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 1. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 2. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, wordt geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
 3. De garantie is niet overdraagbaar.
 1. Verzakingstermijn
  1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
  2. De consument heeft het recht aan “Moerbeeks Kippenbedrijf” mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling, van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
   Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terug bezorgen aan “Moerbeeks Kippenbedrijf”, via het adres hernomen in Par. 1 hiervoor.
  3. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen.
  4. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
   1. Indien de producten aan bederf onderhevig zijn;
   2. KB van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (vb levensmiddelen);
 • In geval het pakket wordt aangeboden bij de klant op de dag van de levering en de klant is niet aanwezig kan proberen wij al het mogelijke te doen om het pakket alsnog te leveren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om het pakket af te leveren dan zoeken wij een oplossing met de klant.
 1. De consument heeft steeds het recht om af te zien van zijn/haar aankoop. Dit kan op eenvoudig verzoek via een e-mail aan info@moerbeekskippenbedrijf.net of via de post of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping – zie modelbrief.
 1. Privacy
  1. “Moerbeeks Kippenbedrijf” verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels uw bestelling afsluit. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden of doorverkocht aan derden. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
  2. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van “Moerbeeks Kippenbedrijf” bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat “Moerbeeks Kippenbedrijf” uw gegevens gebruikt om U informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het adres bovenaan deze pagina vermeld.
  3. “Moerbeeks Kippenbedrijf” respecteert strikt de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruiksprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.moerbeekskippenbedrijf.net ter consultatie , wijziging of verwijdering.
  4. “Moerbeeks Kippenbedrijf” maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificieren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen zodat wij u de bestelling alsnog kunnen invoeren.
  5. “Moerbeeks Kippenbedrijf” houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@moerbeekskippenbedrijf.net.
 1. Aantasting geldigheid niet-verzaking
  1. Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
  2. Het nalaten op gelijk welk moment door “Moerbeeks Kippenbedrijf” om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 1. Moerbeeks Kippenbedrijf” – klantendienst

De klantendienst “Moerbeeks Kippenbedrijf” is 24/24 bereikbaar via e-mail op info@moerbeekskippenbedrijf.net of per post op het adres hernomen in Par. 1 hiervoor.

 

 1. Wijziging voorwaarden
  1. Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van moerbeekskippenbedrijf.net.
   In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
  2. Moerbeeks kippenbedrijf kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
  3. Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechter
  1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
  2. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Hebt u nog vragen of wenst u extra informatie – contacteer ons